+30 210 300 6066  |  +30 274 1304 701

Νέα

 

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

•   έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017

•   διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV - ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 

Περίοδος υποβολής

από 11/6/2018 έως 31/10/2018

 

    Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. O ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜΒ. Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και επιλέγουν την Δράση με τίτλο «Ψηφιακό Βήμα».

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. 

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

 

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

•   Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

•   Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

•   Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας

•   Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

•   Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία

•   Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

•   Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

Τι χρηματοδοτείται

•   Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

•   Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

•   Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

         •   2 τουλάχιστον γλώσσες

         •   Μobile responsive

         •   Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών

•   Υπηρεσίες που αφορούν σε:

         •   φιλοξενία (hosting, collocation)

         •   σύνδεση στο διαδίκτυο

         •   ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

         •   ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

         •   ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

         •   μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

•   Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας επιχείρησης

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1)
Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)
Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)
Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s) (0.5, 1)
Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scaners, projectors)
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes)
Ιστοσελίδα
Σύνδεση σε e-market places
Digital marketing (google ads, facebook ads)
Παρουσία στα Social media
E-shop /σύστημα κρατήσεων
Ασφαλείς πληρωμές
Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
Εφαρμογές γραφείου, Antivirus
Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)
Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0/0,5/1
0/0,5/1
0/1
0/0,5/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0-18

 

Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας

Βαθμός
15 – 18
8.5 – 14,5
4,5 – 8
0 – 4
Ψηφιακή Βαθμίδα
Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα
Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα
Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα
Δ - Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα

 

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάταξης της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης και αφού καταταγούν στην αντίστοιχη ψηφιακή βαθμίδα, δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο υπό την προϋπόθεση της κατάταξής τους σε ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική, εκτός κι αν έχουν ήδη καταταγεί στην ανώτατη βαθμίδα.

 

Προϋπολογισμός

€ 50.000.000

Αναλυτικά:

•   Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 31.413.393 ευρώ

•   Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 6.649.874 ευρώ

•   Αττική: 8.903.082 ευρώ

•   Στερεά Ελλάδα: 1.450.881 ευρώ

•   Νότιο Αιγαίο: 1.582.770 ευρώ

 

 
 
 
 

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον,                     : +30 2103 006 066
Κόρινθος, Εξαμιλίων 32,                    : +30 274 1304 701  
Πάτρα, Αγία Τριάδα,                         : +30 261 301 2572
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22,  +359 87 873 1313 
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκοσία           +357 99 40 1102 

Newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο)

Εγγραφείτε στα τα νέα μας και θα λάβετε αποκλειστικές προσφορές και  εκπτώσεις. Ποτέ δεν θα λάβετε απó εμάς spam